Μετεγγραφές 2022

Αδελφών φοιτητών

Αν έχετε απορίες επί της διαδικασίας, σας υπενθυμίζουμε ότι στο menu Εγχειρίδιο Χρήσης παρέχεται αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.

Αν το εγχειρίδιο χρήσης δεν καλύπτει την ερώτησή σας, ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις και αν δεν έχει απαντηθεί καλέστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας.


Συχνές Ερωτήσεις

1. Έχω πάρει ήδη μετεγγραφή με παλαιότερο νόμο. Μπορώ να αιτηθώ καινούργια;
Φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει μετεγγραφή σε αντίστοιχο Τμήμα από προηγούμενα Ακαδημαϊκά Έτη, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης. Μπορούν ωστόσο να συνδεθούν στο σύστημα για να υποβάλουν δήλωση αποποίησης δικαιώματος μετεγγραφής, αν αυτό απαιτείται για την μετεγγραφή αδελφού τους.

2. Έχω εισαχθεί στη Σχολή μου σύμφωνα με ειδικές διατάξεις (αθλητές, κλπ.). Έχω δικαίωμα μετεγγραφής;
Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τις ειδικές περιπτώσεις φοιτητών που δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής, οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 74 του νόμου 4692/2020 (Α’ 111). Μπορείτε να αναζητήσετε το νόμο από το μενού «Χρήσιμα Έγγραφα» , στο πάνω μέρος της κάθε σελίδας του Π.Σ.. Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν για την περίπτωση αδελφού που υποβάλλει δήλωση αποποίησης μετεγγραφής.

3. Τι στοιχεία θα χρειαστεί να γνωρίζω ώστε να μπορέσω να υποβάλω αίτηση;
Εκτός από τα προσωπικά σας στοιχεία που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε κατά την υποβολή της αίτησης (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κλπ.), είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τα ΑΦΜ των γονέων σας, καθώς και τον κωδικό υποψηφίου Πανελλαδικών Εξετάσεων , τον ΑΜΚΑ, το Τμήμα Φοίτησης και το τρέχον Εξάμηνο Φοίτησης του αδελφού σας. Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων αυτών.

4. Είμαι φοιτητής μεγαλύτερου έτους. Ο αδελφός μου είναι πρωτοετής σε άλλη πόλη. Μπορώ να αιτηθώ μετεγγραφή σε αντίστοιχο Τμήμα στην πόλη του αδελφού μου μέσω της διαδικασίας Μετεγγραφών αδελφών φοιτητών?
Σύμφωνα με το την παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν.4692/2020, αίτηση για μετεγγραφή με τη διαδικασία των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών μπορούν να υποβάλουν μόνο οι πρωτοετείς φοιτητές . Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της από κοινού μετεγγραφής σε τρίτη πόλη, κατά την οποία ο πρωτοετής φοιτητής και ο αδελφός σε μεγαλύτερο έτος υποβάλουν και δύο αίτηση για μετεγγραφή σε τρίτη περιφερειακή ενότητα, εκτός Αθήνας ή Θεσσαλονίκης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η κλίμακα του κατά κεφαλήν εισοδήματος είναι μικρότερη των 5000 Ευρώ, οπότε ο πρωτοετής αδελφός και ο αδελφός μεγαλύτερου έτους μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής από κοινού στην περιφερειακή ενότητα μόνιμης κατοικίας των γονέων. Τονίζεται όμως ότι ακόμα και στην περίπτωση της από κοινού μετεγγραφής σε Τρίτη πόλη ή στην περιφερειακή ενότητα μόνιμης κατοικίας των γονέων (λόγω οικονομικής δυσχέρειας), ο ένας από τους αδελφούς που αιτούνται πρέπει να είναι πρωτοετής.

5. Ισχύει η προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής και της βάσης μετακίνησης στην περίπτωση των μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών?
Για τη διαδικασία των μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις, εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση της ικανοποίησης της βάσης μετεγγραφής, όπως και της βάσης μετακίνησης. Αυτό σημαίνει ότι και αν ακόμα υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα φοίτησης στην περιφερειακή ενότητα σπουδών του αδελφού ή μόνιμης κατοικίας των γονέων, ο ενδιαφερόμενος δεν θα μπορέσει να υποβάλει αίτηση μετεγγραφής γι’ αυτό, αν τα μόρια που συγκέντρωσε στις Πανελλαδικές εξετάσεις είναι λιγότερα από αυτά που προκύπτουν από τη διαφορά: Βάση εισαγωγής του αντίστοιχου Τμήματος -2750.

6. Μετά την εισαγωγή μου στο Πληροφοριακό Σύστημα Μετεγγραφών αδελφών φοιτητών μου δίνεται η δυνατότητα μόνο για επιλογή αντίστοιχου Τμήματος. Πως μπορώ να δηλώσω Τμήμα για μετακίνηση?
Οι φοιτητές που αιτούνται μετεγγραφή με τη διαδικασία των μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής καθ’ υπέρβαση του 15%. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον ικανοποιείται το κριτήριο της βάσης μετεγγραφής, αν η διαδικασία εφαρμοστεί ορθά και από τους δύο αδελφούς (αίτηση- αποποίηση ή αίτηση και αίτηση), ο αιτών είναι δικαιούχος μετεγγραφής χωρίς να εξετάζεται η συνδρομή επιπλέον κριτηρίων. Το Π.Σ μετεγγραφών αδελφών φοιτητών οδηγεί αυτόματα τον υποψήφιο στην διαδικασία της μετακίνησης, αφού εξαντλήσει όλα τα σενάρια για αντίστοιχα Τμήματα και αποδειχθεί ότι, ο υποψήφιος δεν μπορεί να αιτηθεί πουθενά και με κανένα τρόπο μετεγγραφή σε αντίστοιχό Τμήμα. Το Πληροφοριακό Σύστημα ελέγχει όλα τα δυνατά σενάρια χωρίς παρέμβαση του χρήστη.

7. Υπάρχει δυνατότητα στην περίπτωση αιτήσεων για από κοινού μετεγγραφή σε τρίτη πόλη, να γίνει συνδυασμός αίτησης μετεγγραφής για τον έναν αδελφό και αίτησης μετακίνησης για τον άλλο?
Στις περιπτώσεις αιτήσεων για από κοινού μετεγγραφή των αδελφών φοιτητών σε τρίτη πόλη, εφόσον για τον πρωτοετή φοιτητή δεν ικανοποιείται το κριτήριο βάσης μετεγγραφής για κανένα από τα αντίστοιχα Τμήματα, το Πληροφοριακό Σύστημα θα εξετάσει τις δυνατότητες μετακίνησης του πρωτοετή φοιτητή με τη σειρά που ορίζει η νομοθεσία. Αν δεν ικανοποιείται το κριτήριο της βάσης μετακίνησης για Τμήμα στην περιφερειακή ενότητα του αδελφού ή της μόνιμης κατοικίας των γονέων, θα τον οδηγήσει σε επιλογή μετακίνησης σε τρίτη πόλη στην οποία υπάρχει αντίστοιχο για τον αδελφό του κ ικανοποιείται η προϋπόθεση βάσης μετεγγραφής για τον αδελφό. Σε αυτήν την περίπτωση ο ένας αδελφός θα υποβάλει αίτηση μετεγγραφής για αντίστοιχο Τμήμα στην τρίτη περιφερειακή ενότητα και ο πρωτοετής αδελφός θα υποβάλει αίτηση για μετακίνηση σε Τμήμα στην ίδια περιφερειακή ενότητα. Αν και τα δύο αδέλφια είναι πρωτοετείς, τότε το Πληροφοριακό Σύστημα αφού εξετάσει όλα τα υπόλοιπα σενάρια μεμονωμένων μετεγγραφών, από κοινού μετεγγραφών και συνδυαστικά μετεγγραφής και μετακίνησης και δεν μπορεί να εφαρμοστεί κανένα από αυτά, ενδέχεται να δώσει και στους δύο δυνατότητα για αιτήσεις μετακίνησης από κοινού σε τρίτη περιφερειακή ενότητα.

8. Ζητώ μετεγγραφή σε τρίτη πόλη από κοινού με τον αδελφό μου. Γιατί στη λίστα με τα αντίστοιχα Τμήματα δεν περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη;
Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, παρ. 4 του αρ.76 Νόμος 4692/2020(Α'111), δικαίωμα για από κοινού μετεγγραφή σε Αθήνα ή Θεσσαλονική έχουν μόνο τα αδέλφια που το κατα κεφαλήν εισόδημα τους δεν ξεπερνάει τα 5000 Ευρώ και των οποίων οι γονείς διαμένουν μόνιμα σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ακινήτου σε αυτές τις πόλεις.

9. Πώς κάνει Υπεύθυνη Δήλωση για αποποίηση μετεγγραφής ο αδελφός μου;
Ο αδελφός, τα στοιχεία του οποίου έχετε δηλώσει στην αίτηση μετεγγραφής σας, πρέπει να εισέλθει στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μετεγγραφές Αδελφών» με τα δικά του username και passwd. Εφόσον δεν επιθυμεί ή δεν δικαιούται να αιτηθεί μετεγγραφή, στην φόρμα με τίτλο «Οικονομικά Στοιχεία» θα πρέπει (αφού συμπληρώσει τα στοιχεία) να πατήσει το κουμπί ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ. Στην επόμενη φόρμα επιλέγει το checkbox μπροστά από το κείμενο αποποίησης του δικαιώματος μετεγγραφής του και συνεχίζει την πλοήγηση στην εφαρμογή μέχρι και την οριστική υποβολή.

10. Δεν επιθυμώ να μετεγγραφώ εγώ, αλλά ο αδελφός μου θα κάνει αίτηση μετεγγραφής σε σχολή που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα όπου φοιτώ ή στην Περιφερειακή Ενότητα όπου κατοικούν οι γονείς μας. Χρειάζεται να κάνω κάποια ενέργεια;
Θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλετε δήλωση ότι δεν επιθυμείτε να μετεγγραφείτε από το τρέχον Τμήμα Φοίτησής σας. Σημειώνεται ότι με την δήλωση αυτή δεσμεύεστε ότι δεν θα ζητήσετε την μετεγγραφή σας από το Τρέχον Τμήμα, καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών σας. Η δήλωση αποποίησης μετεγγραφής, προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη, πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

11. Ο αδελφός μου θα κάνει αίτηση μετεγγραφής σε σχολή που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα όπου κατοικούν οι γονείς μας. Μπορώ να μετεγγραφώ κι εγώ σε αντίστοιχο Τμήμα στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα;
Μόνο αν το κατά κεφαλήν εισόδημά σας είναι < 5000 ευρώ (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 142413 Υ.Α.(ΦΕΚ 4617/Β'/2020) και μόνο αν ικανοποιούνται τα κριτήρια βάσης μετεγγραφής ή μετακίνησης και για τους δύο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για από κοινού με τον αδελφό σας μετεγγραφή ή μετακίνηση ή συνδυασμό τους, στην Περιφερειακή Ενότητα όπου κατοικούν οι γονείς σας ή που υπάρχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ακινήτου.

12. Εγώ και ο αδελφός μου επιθυμούμε την μετεγγραφή μας σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα. Πρέπει να κάνουμε και οι δύο αίτηση ή αρκεί η αίτηση του ενός μόνο;
Εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα, τόσο για εσάς στην Περιφερειακή Ενότητα σπουδών του αδελφού σας, αλλά ούτε και για τον αδελφό σας στην δική σας, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση από κοινού για μετεγγραφή ή μετεγγραφή και μετακίνηση συνδυαστικά, προς Τμήματα που εδρεύουν σε τρίτη κοινή Περιφερειακή Ενότητα.

13. Συμπλήρωσα και υπέβαλα την αίτηση μου στο Πληροφοριακό Σύστημα. Τι πρέπει να κάνω στη συνέχεια;
Το Πληροφοριακό Σύστημα σας ενημερώνει, αν ο αδελφός σας χρειάζεται να υποβάλει αίτηση ή δήλωση αποποίησης. Επιβεβαιώστε ότι ο αδελφός σας έχει προβεί ή πρόκειται να προβεί στην απαιτούμενη ενέργεια. Αιτήσεις για τις οποίες δεν θα βρεθεί αντίστοιχη ενέργεια από το χρήστη που δηλώνεται ως αδελφός, δεν θα θεωρηθούν έγκυρες και θα απορριφθούν. Συστήνουμε να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε το pdf αρχείο της οριστικής αίτησης μετεγγραφής ή της δήλωσης αποποίησης του δικαιώματος μετεγγραφής, γιατί θα κληθείτε να το προσκομίσετε στη γραμματεία του Τμήματος υποδοχής σας ή, αν πρόκειται για δήλωση αποποίησης, του Τμήματος υποδοχής του αδελφού σας. Αν δεν το αποθηκεύσατε την στιγμή της οριστικής υποβολής της αίτησης/δήλωσής σας, μπορείτε το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή με τη σύνδεσή σας στο Σύστημα.

14. Πώς είμαι σίγουρος ότι έχει υποβληθεί η αίτησή μου;
Η οριστική αίτηση μετεγγραφής ή η οριστική δήλωση αποποίησης του δικαιώματος μετεγγραφής φέρουν μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Ελέγξετε ότι στο pdf αρχείο που θα εμφανιστεί, αναγράφεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου. Αν το αρχείο δεν εμφανιστεί μετά το πάτημα του κουμπιού ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ή αν δεν έχει Αριθμό Πρωτοκόλλου, τότε η αίτηση δεν έχει καταχωρισθεί οριστικά . Στην περίπτωση που έχετε αμφιβολία σχετικά με την οριστική υποβολή της αίτησης, δοκιμάστε να αποσυνδεθείτε από το Π.Σ και να εισαχθείτε από την αρχή στην εφαρμογή. Αν με την είσοδο σας οδηγηθείτε απευθείας σε σελίδα που περιλαμβάνει συνοπτικά στοιχεία της αίτησης και κάτω από αυτά το κουμπί ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ πατώντας το οποίο ανοίγει το pdf αρχείο της αίτησής σας ή της δήλωσης αποποίησης το οποίο φέρει Αριθμό Πρωτοκόλλου, τότε η οριστική υποβολή έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς. Σε κάθε άλλη περίπτωση η αίτηση δεν έχει υποβληθεί οριστικά, οπότε πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή. Υπενθυμίζουμε ότι ο επιτρεπόμενος χρόνος περιήγησης στην εφαρμογή δεν ξεπερνάει τα 30 λεπτά. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος οι ενέργειες σας δεν καταχωρούνται.

15. Υπέβαλα την αίτηση μου, αλλά θέλω να την αλλάξω (ακυρώσω ή τροποποιήσω). Έχω το δικαίωμα και αν ναι με ποιόν τρόπο;
Εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να αναιρέσετε την οριστική αίτηση μετεγγραφής ή την οριστική δήλωση αποποίησης. Για να γίνει άρση οριστικοποίησης, ο χρήστης πρέπει να εισαχθεί εκ νέου στο Πληροφοριακό Σύστημα με τα προσωπικά του διαπιστευτήρια. Εφόσον έχει υποβάλει οριστική αίτηση, θα μεταφερθεί κατευθείαν σε σελίδα με συνοπτικά στοιχεία της αίτησης και κάτω αριστερά από αυτά από αυτά σύδεσμο με τίτλο Διαπιστώσατε κάποιο σοβαρό λάθος στην αίτηση μετεγγραφής? .Πατώντας τον σύνδεσμο, παρουσιάζεται ενημερωτικό κείμενο για τη δυνατότητα αποριστικοποίησης της αίτησης ή της δήλωσης αποποίησης (τα στοιχεία των οποίων οποίας παρουσιάζονται συνοπτικά στο επάνω τμήμα της σελίδας), μέσω του συνδέσμου Άρση Οριστικοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η άρση, είναι η συμπλήρωση του 8ψηφιου κωδικού εξετάσεων ή του κωδικού υποψηφίου ειδικής κατηγορίας. Αφού ο χρήστης συμπληρώσει ορθά τον 8ψήφιο κωδικό (ο κωδικός αναγράφεται στην αίτηση), ενημερώνεται για την επιτυχή ολοκλήρωση της άρσης και για τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης. ΠΡΟΣΟΧΗ μετά την άρση της αρχικής οριστικής αίτησης, απαιτείται εκ νέου οριστική υποβολή της νέας αίτησης για να λάβει Αρ. Πρωτοκόλλου.

16. Προχώρησα σε οριστική υποβολή της αίτησης μου με την κατηγορία δικαιούχων των αδελφών. Όταν δοκιμάζω να εισαχθώ σε άλλη κατηγορία δικαιούχων και να υποβάλω αίτηση, μου εμφανίζεται μήνυμα ότι έχω ήδη υποβάλει αίτηση με άλλη κατηγορία. Πως μπορώ να προχωρήσω;
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε οριστική αίτηση μετεγγραφής μόνο με μία κατηγορία δικαιούχων. Από τη στιγμή που υποβάλατε οριστική αίτηση με την κατηγορία δικαιούχων αδελφών φοιτητών, δεν έχετε δικαίωμα να υποβάλετε άλλη αίτηση μέσω άλλης κατηγορίας δικαιούχων, ακόμα και αν είχατε αποθηκεύσει προσωρινή αίτηση με αυτήν την κατηγορία δικαιούχων.

17. Διαπίστωσα ότι έχω υποβάλει οριστική αίτηση μετεγγραφής με κατηγορία δικαιούχων που δεν ανήκω ή δεν επιθυμώ . Πως μπορώ να το διορθώσω;
Για την εξαιρετική περίπτωση που κάποιος υποψήφιος έχει υποβάλει οριστική αίτηση με μία κατηγορία δικαιούχων και αναθεωρήσει την απόφαση του, έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε άρση της οριστικοποιημένης αίτησής του. Εφοσον ολοκήρώσει την άρση της αίτησης με τη κατηγορία που δεν επιθυμεί, μπορεί να προχωρήσει σε αίτηση με άλλη κατηγορία δικαιούχων.

18. Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και με ποιόν τρόπο θα ενημερωθώ σχετικά;
Τα αποτελέσματα των αιτήσεων θα ανακοινωθούν σε σύντομο διάστημα, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και της διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων. Η ακριβής ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα γνωστοποιηθεί με Δελτίου Τύπου. Τα αποτελέσματα θα είστε σε θέση να τα πληροφορηθείτε μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.

19. Πού στέλνω τα δικαιολογητικά που αναφέρει η αίτησή μου ότι πρέπει να προσκομίσω;
Τα δικαιολογητικά θα κληθείτε να τα προσκομίσετε στη Γραμματεία του Τμήματος Υποδοχής, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων Μετεγγραφών και μόνο στην περίπτωση που είστε ανάμεσα στους επιτυχόντες.